COM-AC

 

该软件适用于调试、运行和参数化设置。

 

 

适用于配置 AC.1控制装置的SA SQ 系列执行器。

  • 系统要求

   • Windows 9x
   • Windows ME
   • Windows NT (服务补丁包6)
   • Windows 2000
   • Windows XP
   • Windows Vista
   • Windows 7
   • IE网页浏览器 >= 5.5
   • 带RS232接口的个人电脑
  • 功能

   • 显示和更改应用参数
   • 显示状态和诊断信息
   • 显示电子铭牌信息和运行数据
   • 远程控制执行器进行调试和诊断
   • 应用参数的在线帮助
   • 参数字符串数据库的管理
   • 打印功能,用于以数据表的形式输出存储在执行器中的所有信息
  • 语言选择

   • 德语
   • 英语
   • 法语
   • 西班牙语
   • 意大利语
   • 土耳其语
   • 匈牙利语
   • 波兰语
   • 葡萄牙语