Företagspolicy

Integrerad företagspolicy för kvalitets-, miljö-, arbets- och hälsoskydd-, samt energihantering

 

Företaget åtar sig att följa gällande lagar och förordningar, interna och externa krav inklusive miljö- och arbetarskydd samt energihantering.

Vi har sonderat företagets kontext och fastställt krav efter vårt integrerade ledningssystems typ och komplexitet. De resulterade målsättningarna kan mätas och därmed regleras.

Prestanda när det gäller kvalitet, miljö, energi och arbetarskydd kan mätas med konkreta indikatorer och är utformat på ett förståeligt sätt.

Vi är medvetna om vikten av kvalitet, energihantering, arbets- och miljöskydd och ställer höga krav på dessa områden.

Kraven på det integrerade ledningssystemet har integrerats effektivt i våra affärsprocesser. Vi tillhandahåller nödvändiga personal- och finansiella resurser för att upprätthålla det integrerade ledningssystemet och åtar oss att se till att ledningssystemet kan utveckla sina avsedda effekter och att de definierade målen kan uppnås.

Styrelsen har åtagit sig att ge ett omfattande stöd åt chefer och alla medarbetare i företaget som aktivt ska bidra till ledningssystemets effektivitet.

Grundprincip

För oss är det viktigt med ständiga förbättringar och regelbundna uppdateringar av våra produkter, genom att använda resurssparande och energieffektiva processer samt att anpassa våra produkter till nya användningsområden.

Genom regelbunden kontroll av våra metoder genomgår vi en kontinuerlig förbättringsprocess.

Kunder och leverantörer

Vårt huvudmål är att ekonomiskt uppfylla våra kunders krav. Härmed fokuserar vi inte endast på de aktuella förväntningarna utan bemödar oss att konsekvent sträva efter att förutse morgondagens marknadskrav.

Långvariga partnerskap och nära samarbete med våra kunder och leverantörer ser vi som ett viktigt bidrag till våra framgångar. För att kunna förverkliga detta väljer vi ut våra leverantörer efter bestämda prestanda- och miljökriterier. Bestående kvalitet på produkterna, mängderna och leveranstider är därmed avgörande faktorer för att säkra vår marknadsposition. Den ständiga utvecklingen av produktionstekniken med målet att ständigt minska tillverkningskostnaderna säkrar vår konkurrensförmåga. Därmed står kvaliteten på våra produkter alltid i fokus.

Medarbetare

Våra medarbetare har stor betydelse i hela företaget. Vi ser dem som den viktigaste faktorn för att uppnå våra mål, genom dem lever vi vår filosofi. Genom ständig fortbildning och intensivt integrera personalstyrkan i företagsprocesserna ökar vi kompetensen och främjar motivationen att klara krävande uppgifter med största kompetens. Att skydda våra medarbetares hälsa har strategisk betydelse för oss. Vi följer alla lagstadgade riktlinjer samtidigt som vi har satt upp höga standarder inom arbetarskydd och säkerhet. Ett enhetligt företagshälsoschema ligger till grund för detta. Att kommunicera ner till minsta cell i varje grupp/varje team inspirerar till en hög prestandamiljö som karakteriseras av rättvisa och samarbete. Detta förverkligas genom regelbundna möten på alla företagsnivåer. Dessutom främjar de många rundvandringarna på verkstadsgolvet och CIP-mötena kommunikationen.

SCC**-förvaltning

Styrelsen har ansvar för att implementera SCC-regelverket. Implementeringen av det reglerande SCC-regelverket garanteras genom att följa föreskriften ”SCC förvaltningsspecifikationer” och förenar kraven när det gäller arbetar-, hälso- och miljöskydd (HSE). Därmed uppfylls kundernas krav på våra HSE-standarder när vi utför service och verkstadsarbete.

Detta visas genom följande aspekter:

 • Förebyggande av olycksfall
 • Förebyggande av arbetssjukdomar och arbetsrelaterade hälsoproblem
 • Förebyggande av miljöskador och materiella skador
 • Implementeringen av kontinuerliga förbättringar för att ständigt öka HSE-standarderna.

Miljö och energi

Vi åtar oss att följa de gällande lagstadgade ramverken samt kraven från överordnade förbund och företag eller externa parter och kraven från våra aktieägare när det gäller miljö och energi och övriga bindande förpliktelser. Vidare åtar vi oss att ständigt förbättra miljö- och energiprestanda och därmed effektivt bidra till att skona resurserna och skydda miljön.

Därför är det vårt ansvar att:

 • regelbundet kontrollera om de nödvändiga ekonomiska och strukturella förutsättningarna finns,
 • säkerställa att alla medarbetare är integrerade i implementeringen och upprätthållandet av AMS och att nödvändiga ansvarsområden har fastställts av oss,
 • regelbundet fastställa och kontrollera de miljö- och energipåverkan,
 • undvika att slösa med energi och belasta miljön,
 • årligen ställa samman och kontrollera mål för kontinuerlig förbättring av miljöprestanda och energieffektivitet,
 • informera alla medarbetare och avtalsbundna företag om den dokumenterade företagspolicyn,
 • se till att företagspolicyn är offentligt tillgänglig,
 • använda energieffektiv utrustning och tjänster,
 • regelbundet kontrollera det integrerade ledningssystemet genom interna revisioner och permanent fastställning av lagstadgade krav.

 

Vår tillämpade företagspolicy är baserad på följande standarder: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 och SCC**förvaltning. Vår organisation säkerställer att all information som behövs för att uppnå våra utsatta mål finns tillgänglig. Därmed utgör den av oss utfärdade företagspolicyn ramarna för de uppsatta strategiska och operativa målen.

 

Vi informerar regelbundet våra medarbetare, närstående företag, leverantörer och serviceleverantörer om vår företagspolicy, särskilt när det gäller energiaspekterna. Företagspolicyn finns publicerad på Intranät. Varje år åtar vi oss att granska och initiera korrigerande åtgärder av vår företagspolicy. Företagspolicyn finns tillgänglig som dokumenterad information.

 

Dr. Jörg Hoffmann (CEO), Ferdinand Dirnhofer (CSO)
Dr. Jörg Hoffmann (CEO), Ferdinand Dirnhofer (CSO)