1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu dostępnego w domenie www.auma.com/pl/. Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum. Administratorem Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych w Serwisie, przekazanych Auma Polska Sp. z o.o. na potrzeby kontaktu poprzez Serwis jest Auma Polska Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Komuny Paryskiej 1 d, 41-219 Sosnowiec. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i stosuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

 

§ 1

Dane użytkowników są przetwarzane do następujących celów: 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – m.in. w celu nawiązania kontaktu. 2. zebrane dane osobowe będą, w stosownych przypadkach, przetwarzane także w celach związanych z realizacją usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, organizację szkoleń.

 

§ 2

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych jest: 1. w przypadku przetwarzania w celach marketingowych - dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”). 2. w przypadku konieczności podjęcia działań w celu odpowiedzi na potrzebę kontaktu oraz czynności przygotowawczych do zawarcia umowy - art. 6 ust. 1 lit b. RODO, 3. w przypadkach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit c RODO, 4. w przypadkach uzasadnionych prawnie uzasadnionym interesem Administratora – art. 6 ust. 1 lit f. RODO.

 

§ 3

Serwer, na którym znajduje się Serwis gromadzi dane techniczne dotyczące komunikacji pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem. Gromadzone dane nazywane są logami serwera i znajdują się plikach przechowywanych na serwerze. Informacje z plików logów nie zawierają wrażliwych danych Użytkownika, a zawierają jedynie: adres IP użytkownika, nazwę sieciową komputera użytkownika, dostawcę Internetu użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej użytkownika, dokładny czas wywołania strony. Tego typu informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych oraz do tworzenia statystyk. Administratorem tych danych jest właściciel Serwisu, tj.: AUMA Riester GmbH & Co. KG, Aumastraße 1, D-79379 Müllheim.

 

§ 4

Adresy IP, dzięki którym można ustalić skąd nastąpiło połączenie się z Serwisem będą potencjalnie wykorzystywane przez właściciela Serwisu wyłącznie do celów statystycznych oraz technicznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym (policja, prokuratura) na podstawie osobnych przepisów prawa, w szczególności jeśli zostanie stwierdzone naruszenie prawa, próba włamania lub działanie na szkodę Portalu.

 

§ 5

W ograniczonym zakresie właściciel Serwisu może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na Serwisie. Cookies służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

  • utrzymanie sesji użytkownika;
  • zapisanie stanu sesji użytkownika.

 

Niektóre cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

  • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
  • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
  • przywrócenie sesji użytkownika.

 

§ 6

Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Auma Polska sp. z o. o., w tym obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji odpowiedzi, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Auma Polska sp. z o. o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniem. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

 

§ 7

Dane przetwarzane, zależnie od podstawy oraz celu przetwarzania, będą przez czas nie dłuższy niż okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, zgłoszenie szkolenia oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

 

§ 8

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również ewentualne skargi dotyczące tych kwestii prosimy o kontakt na adres naszego email Inspektora Ochrony Danych - bajorowicza@auma.com.pl lub pisemnie na adres: Auma Polska Sp. z o. o., ul. Komuny Paryskiej 1 d, 41-219 Sosnowiec z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadkach, gdy Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, osoby, których dane dotyczą, mogą złożyć sprzeciw do Administratora.

 

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 

Możliwy jest oczywiście także kontakt bezpośredni w siedzibie Administratora, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

 

AUMA Polska Sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 1 d

41-219 Sosnowiec

Polska

Tel +48 32 783 52 00

Fax +48 32 783 52 08

biuro@auma.com.pl

 

§ 9

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

2. Deklaracja ochrony danych osobowych AUMA Riester GmbH & Co. KG

Cieszymy się z Twojego zainteresowania współpracą z firmą AUMA Riester GmbH & Co. KG. W niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jakie dane osobowe są przez nas pobierane w ramach realizacji naszych usług, do jakich celów wykorzystujemy te dane oraz w jaki sposób stosujemy je do optymalizacji naszych usług.

1. Administrator

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1, 79379 Müllheim, Deutschland

2. Jakie informacje o mnie rejestruje AUMA?

AUMA zobowiązuje się do oszczędnego postępowania z danymi osobowymi. Dane osobowe są pobierane i zapisywane tylko wtedy, gdy podasz je nam aktywnie i dobrowolnie, np. w ramach rejestracji do usług AUMA bądź poprzez przesłanie dokumentów, np. aplikacje, zapytania lub inna korespondencja.

Wszystkie dane osobowe, udostępnione podczas wizyty na naszych stronach internetowych, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi postanowieniami w sprawie ochrony danych osobowych tylko w celu realizacji zamówionej przez Ciebie usługi i rozpatrzenia Twoich zapytań.

3. W jakim celu AUMA wykorzystuje moje dane osobowe?

AUMA przetwarza Twoje dane osobowe generalnie tylko do celów, dla których je otrzymaliśmy lub pobraliśmy.

Przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych do innych celów następuje tylko po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody na takie stosowanie.

4. Na jakiej podstawie prawnej opiera się przetwarzanie danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest generalnie – o ile nie stanowią o tym oddzielne przepisy prawne – artykuł 6 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Istnieją w tym względzie następujące możliwości:

  • zgoda
  • przetwarzanie danych w celu realizacji umów
  • przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów
  • przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody, w każdej chwili masz prawo do odwołania zgody.

 

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie wyważenia interesów, w każdej chwili masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Jak długo przechowywane są dane?

AUMA przechowuje Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji określonego celu.

 

Jeżeli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, są one gromadzone przez okres obowiązkowego przechowywania danych. Po upływie tego terminu sprawdzamy, czy wymagane jest dalsze przetwarzanie danych. Jeżeli nie ma takiej konieczności, dane są usuwane.

6. Jakim odbiorcom przekazywane są dane?

AUMA nie przekazuje Twoich danych osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody, chyba że w konkretnym przypadku będziemy do tego ustawowo zobowiązani. Powierzając przetwarzanie danych osobowych na zlecenie AUMA podmiotom trzecim, np. dostawcom zewnętrznych rozwiązań do przechowywania danych lub usług w chmurze, zapewniamy, że tego rodzaju przetwarzanie danych na zlecenie odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych oraz rozporządzeniami europejskimi. Starannie dobieramy podmioty przetwarzające oraz sprawdzamy i dokumentujemy zgodność środków technicznych i organizacyjnych podejmowanych przez wykonawców.

 

W przypadku przesyłania danych osobowych przedsiębiorstwom AUMA z siedzibą w państwach poza UE bądź EOG (tzw. państwa trzecie) zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych na podstawie porozumień umownych.

7. Ochrona danych i bezpieczeństwo danych

AUMA stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa na rzecz ochrony zarządzanych przez nas danych przed manipulacjami, utratą, uszkodzeniem i dostępem nieautoryzowanych osób. Wszystkie dane są przesyłane w sposób zaszyfrowany. Przesyłane są tylko dane dotyczące zamówienia; użytkownik jest upoważniony do ich wglądu. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane zgodnie z postępem technologicznym.

 

Nasi pracownicy są zobowiązani do poufnego traktowania udostępnionych danych oraz zachowania tajemnicy danych. Obowiązek zachowania tajemnicy danych istnieje również po zakończeniu stosunku pracy w firmie AUMA.

8. Narzędzia

8.1 YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube koncernu Google. Operatorem serwisu jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeżeli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami serwisu YouTube. Serwer YouTube-uzyskuje informacje, jakie nasze strony odwiedził użytkownik.

 

Jeżeli zalogowałeś się do swojego konta YouTube, umożliwiasz serwisowi YouTube przypisanie aktywności sieciowej do Twojego indywidualnego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

 

Korzystanie z serwisu YouTube wynika z konieczności atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkowników znajdziesz w polityce prywatności serwisu YouTube pod: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

8.2 Google Maps

Niniejsza strona korzysta poprzez interfejs API z serwisu Google Maps. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Korzystanie z funkcji serwisu Google Maps wymaga zapisu Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma żadnego wpływu na transfer tych danych.

 

Korzystanie z serwisu Google Maps odbywa się w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego odnajdywania lokalizacji podanych przez nas na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkowników znajdziesz w polityce prywatności Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Narzędzia analizujące

9.1 Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. pliki „cookie” (ciasteczka), pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje o Twojej aktywności na tej stronie internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie Twój adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach traktatu ustanawiającego Europejski Obszar Gospodarczy. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google korzysta z tych informacji w celu sporządzenia raportów o aktywności na stronie internetowej i świadczenia innych usług na rzecz operatora strony, związanych z użytkowaniem serwisu i internetu. Przesyłany przez Twoją przeglądarkę adres IP w ramach stosowania narzędzia Google Analytics nie jest powiązany z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Oprócz tego możesz zapobiec przekazywaniu do Google danych wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do Twojej aktywności na stronie internetowej (wraz z Twoim adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępne wtyczki do przeglądarki pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Więcej informacji o warunkach korzystania i ochronie danych znajdziesz pod www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod www.google.de/intl/de/policies/. Zwracamy uwagę, że narzędzie Google Analytics na tej stronie zostało rozszerzone o kod „anonymizeIp” w celu zanonimizowanego zapisu adresów IP (tzw. maskowanie (ukrywanie) adresu IP).

10. Prawo do informowania, sprostowania, usuwania i ograniczania przetwarzania danych

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych, informacji o ich pochodzeniu, odbiorcach i celu przetwarzania danych, oraz prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia tych danych, jeżeli istnieją ku temu ustawowe warunki. W tej sprawie oraz w innych kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się do nas w każdej chwili zwrócić na adres podany w impressum.

11. Inspektor ochrony danych

Powołaliśmy dla naszego przedsiębiorstwa inspektora ochrony danych. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt na poniższy adres:

Telefon: +49 7631 809 1161

e-mail: dsb@auma.com

12. Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.