Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych firmie Auma Polska Sp. z o.o. na potrzeby kontaktu poprzez stronę internetową jest Auma Polska Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Komuny Paryskiej 1 d, 41-219 Sosnowiec.
   
 2. W Auma Polska Sp. z o. o. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: bajorowicza@auma.com.pl lub pisemnie na adres: Auma Polska Sp. z o. o., ul. Komuny Paryskiej 1 d, 41-219 Sosnowiec z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
   
 3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, organizację szkoleń,
   
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Auma Polska sp. z o. o. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:
  a) podjęcie działań w celu odpowiedzi na potrzebę kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  b) wypełnienie obowiązków prawnych zgodnie z art 6 ust. 1 lit c RODO związanych z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
  c) prawnie uzasadniony interes Auma Polska sp. z o. o. zgodnie z art 6 ust. 1 lit f RODO związany z realizacją odpowiedzi na zgłoszenie, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
   
 5. Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Auma Polska sp. z o. o., w tym obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji odpowiedzi, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Auma Polska sp. z o. o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniem. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
   
 6. Dane przetwarzane będą przez czas nie dłuższy niż okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, zgłoszenie szkolenia oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
   
 7. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku kiedy Auma Polska sp. z o. o. przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w ust. 7 lit c niniejszego paragrafu.
   
 8. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.