Privacyverklaring

Binnen dit document worden de volgende productaanduidingen van AUMA

 • “AUMA CDT”
 • “AUMA Support App iOS"
 • “AUMA Support App Android”
 • “AUMA Assistant App Android”

onder het begrip “AUMA SOFTWARE” samengevat.

In deze privacyverklaring informeren we u over welke gegevens wij bij gebruik van onze AUMA SOFTWARE en gebruikmaking van de aangeboden diensten registreren, voor welke doelen we deze gegevens gebruiken en hoe we deze toepassen, om onze diensten voor u te optimaliseren.

1. Verantwoordelijke vestiging

AUMA Riester GmbH & Co. KG
Aumastr. 1, 79379 Müllheim, Duitsland

hierna “AUMA” of “ons” genoemd.

2. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Onder persoonlijke gegevens worden individuele opgaven over persoonlijke of zakelijke verhoudingen verstaan die aan u als natuurlijk persoon en gebruiker van AUMA SOFTWARE zijn toegewezen of toegewezen kunnen worden. Daaronder vallen bijvoorbeeld uw naam, aanhef, telefoonnummer en e-mailadres. Goed om te weten: AUMA beschermt gegevens van juridische entiteiten op gelijke wijze als persoonlijke gegevens.

3. Registratie en verwerking van persoonlijke gegevens

AUMA verplicht zich tot het principe van spaarzaam gegevensgebruik. Persoonlijke gegevens worden alleen dan geregistreerd en opgeslagen als u deze zelf, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een vraag of voor het uitvoeren van een overeenkomst aan ons verstrekt. In het kader van een registratie vergelijken we uw gegevens met de bij ons aanwezige stamgegevens. Dat heeft betrekking op opgaven van bedrijfs- en opdrachtspecifieke gegevens, d.w.z. de geregistreerde opdrachten van een klant, met name het type aandrijving en het serienummer. Tevens registreren we de locatiegegevens ter bepaling van de locatie (plaatsbepaling) zoals hieronder wordt beschreven.

4. Gebruik en overdracht van persoonlijke gegevens en specifieke doelen

AUMA gebruikt uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de technische administraties, ter ondersteuning van klanten en voor klantbeheer, alleen in de daarvoor benodigde omvang, zoals hieronder nader is beschreven in het hoofdstuk "Machtigingen van de AUMA-software". Deze gegevens worden door ons en de aan ons gelieerde ondernemingen van de AUMA bedrijfsgroep wereldwijd verwerkt en gebruikt, uitsluitend om de gewenste diensten aan u ter beschikking te stellen.

Voor zover wij persoonlijke gegevens in opdracht van AUMA door derden laten verwerken, resp. door aanbieders van externe opslagoplossingen of cloud-diensten, zorgen wij ervoor dat een dergelijke verwerking plaatsvindt volgens de privacybescherming conform § 11 BDSG. De verwerkers van de gegevensopdrachten worden zorgvuldig door ons geselecteerd en het volgen van de door de opdrachtnemer getroffen technische en organisatorische maatregelen worden door ons gecontroleerd en gedocumenteerd. Bij overdracht van persoonlijke gegevens aan ondernemingen van AUMA gevestigd in staten buiten de EU of de EEG (zogenaamde externe staten) garanderen we een passend niveau van privacybescherming door contractuele overeenkomsten via de zgn. EU-standaardverdragsclausulen.

Verwerking en gebruik van deze gegevens voor andere doelen (bijv. Verzending, extra informatie over onze ondernemingen en onze producten of belangrijke technische aanwijzingen, bijvoorbeeld door rechtstreeks contact met u) vinden alleen plaats als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een dergelijk gebruik.

Voor documentatie van uw registratie in overeenstemming met de privacybescherming gebruiken we een zogenaamd "double opt-in"-systeem. Dat houdt in dat we u na uw eerste registratie een bevestigings-e-mail met uw aanmeldingsgegevens sturen. Met deze aanmeldingsgegevens moet u vervolgens toegang krijgen tot onze website. Uw registratie wordt pas geactiveerd nadat u zich op deze wijze met uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt aangemeld. Zo zorgen wij ervoor dat aanmelding plaatsvindt met uw uitdrukkelijke instemming.

5. Registratie en verwerking van informatie over aandrijvingen

AUMA SOFTWARE leest op verzoek van de gebruiker apparaatinformatie in uit een ondersteunde AUMA-aandrijving. Hieronder valt informatie over aandrijvingen zoals parameters, looptijd, toerental en ook de gebruikte firmware-versie. Door de statusinformatie weer te geven, kan de staat van de aandrijving worden gecontroleerd. Informatie over aandrijvingen valt niet onder persoonlijke informatie, omdat deze geen gegevens bevat over persoonlijke of zakelijke verhoudingen en niet aan een natuurlijke persoon kan worden toegewezen. Informatie over de aandrijving is in het apparaat opgeslagen. Deze wordt alleen op verzoek met AUMA SOFTWARE opgehaald, opgeslagen en verwerkt. Hiertoe moet de gebruiker via de Bluetooth-interface verbinding maken met het apparaat. Hij kan de apparaatgegevens met de AUMA SOFTWARE evalueren, de aandrijving bedienen, parameters wijzigen en weer in de aandrijving opslaan. Als een probleem niet ter plekke kan worden opgelost, dan kan met de AUMA SOFTWARE daarover uitgebreide informatie over de aandrijving worden gelezen die voor analyse en probleemoplossing aan de technische AUMA Support (2nd level support) kan worden doorgegeven. AUMA gebruikt deze informatie over de aandrijving tevens voor een algemene doorlopende productverbetering.

Door uw instemming met deze gebruiksvoorwaarden garandeert u AUMA het eenvoudige, in tijd en ruimte onbeperkte, overdraagbare en sublicentieerbare recht om informatie over de aandrijving(en) ten behoeve van 2nd level support en daarnaast tevens ten behoeve van algemene productontwikkeling en verbetering op te slaan, te gebruiken, te bewerken en voor deze doelen met derden te delen.

6. Machtigingen van de AUMA-software

Voordat u de AUMA SOFTWARE bij Google Play kunt downloaden, moet u de AUMA SOFTWARE toegang geven tot bepaalde functies of gegevens op het apparaat, zogenaamde machtigingsgroepen. Machtigingen zijn onderverdeeld in machtigingsgroepen en ze worden aangeduid met symbolen. U kunt bij Google Play zien tot welke soorten gegevens en functies de AUMA SOFTWARE toegang heeft. Zodra u de AUMA SOFTWARE toestemming geeft voor toegang tot een machtigingsgroep, kan de AUMA SOFTWARE elke individuele machtiging gebruiken die een onderdeel vormt van deze groep. U hoeft updates voor machtigingen niet individueel handmatig goed te keuren als deze tot een machtigingsgroep behoren die u reeds hebt geaccepteerd.

AUMA SOFTWARE gebruikt de volgende machtigingen uitsluitend voor de volgende doeleinden zoals hieronder is beschreven. Met de installatie en het gebruik van AUMA SOFTWARE geeft u toestemming voor dit gebruik.

Overzicht van geselecteerde functies en machtigingsgroepen

 • Machtigingsgroep Oproepen
  Korte omschrijving
  Telefoonstatus en –ID
  Functie
  Biedt AUMA SOFTWARE toegang tot de telefoonfuncties van het apparaat. De
  machtiging staat de AUMA SOFTWARE toe het telefoonnummer en het apparaat-ID op te halen, te bepalen of een gesprek wordt gevoerd, en het nummer van de verbonden beller te lezen.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE
  Maakt bellen met de telefoon mogelijk door op het telefoonnummer in het colofon te klikken.
 • Machtigingsgroep Camera
  Korte omschrijving
  Foto’s en video’s opnemen
  Functie
  Stelt de AUMA SOFTWARE in staat om op elk moment foto's en video's te maken met de camera.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE
  Maakt het scannen van DataMatrix-codes op typeplaatjes mogelijk
 • Machtigingsgroep Locatie
  Korte omschrijving
  Locatie bij benadering (op netwerk gebaseerd)
  Functie
  Stelt de AUMA SOFTWARE in staat om bij benadering uw locatie te bepalen. Deze opgave van de locatie is afkomstig van locatiediensten die netwerklocatiebronnen zoals zendmasten of wifi gebruiken. Deze locatiediensten moeten op het apparaat beschikbaar zijn en geactiveerd opdat de AUMA SOFTWARE ze kan gebruiken. AUMA SOFTWARE kan aan de hand van deze gegevens bij benadering de locatie bepalen.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE
  Ter bepaling van de actuele geo-positie na succesvol scannen van een DataMatrix-code.
  Dient ter bepaling van de apparaatlocatie van een AUMA-aandrijving.
 • Machtigingsgroep Locatie
  Korte omschrijving
  Nauwkeurige locatie (gebaseerd op GPS en netwerk)
  Functie
  Stelt de AUMA SOFTWARE in staat om de nauwkeurige locatie te bepalen aan de hand van GPS-gegevens (Global Positioning System) of via netwerklocatiebronnen zoals zendmasten of wifi. Deze locatiediensten moeten op het apparaat beschikbaar en geactiveerd zijn zodat de AUMA SOFTWARE ze kan gebruiken.
  AUMA SOFTWARE kan uw locatie aan de hand van deze gegevens bepalen en verbruikt mogelijk extra accuvermogen.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE
  Ter bepaling van de actuele geo-positie na succesvol scannen van een DataMatrix-code.
  Dient ter bepaling van de apparaatlocatie van een AUMA-aandrijving.
 • Machtigingsgroep Opslag
  Korte omschrijving
  De inhoud van een SD-kaart wijzigen of wissen
  Functie
  Stelt de AUMA SOFTWARE in staat om op de SD-kaart te schrijven.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE
  Toegang tot de apparaatopslag (schrijven en lezen van bestanden en mappen). Voor opslag en lezen van bestanden (documenten, lijsten met serienummers enz.)
 • Machtigingsgroep Opslag
  Korte omschrijving
  Toegang tot SD-kaartinhoud lezen
  Functie
  Stelt de AUMA SOFTWARE in staat om de inhoud van een SD-kaart te lezen.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE
  Toegang tot de apparaatopslag (schrijven en lezen van bestanden en mappen). Voor opslag en lezen van bestanden (documenten, lijsten met serienummers enz.)
 • Machtigingsgroep Netwerkcommunicatie
  Korte omschrijving
  Netwerkstatus weergeven
  Functie Stelt de AUMA SOFTWARE in staat om de status van alle netwerken weer te geven.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE Selectie van de gebruikte netwerkverbinding voor internettoegang
 • Machtigingsgroep Netwerkcommunicatie
  Korte omschrijving
  Wifi-status weergeven
  Functie
  Stelt de AUMA SOFTWARE in staat om de informatie over de wifi-status weer te geven.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE
  Selectie van de gebruikte netwerkverbinding voor internettoegang
 • Machtigingsgroep Netwerkcommunicatie
  Volledige internettoegang
  Functie
  Stelt de AUMA SOFTWARE in staat om netwerk-sockets te maken en door de gebruiker gedefinieerde netwerkprotocollen te gebruiken. De browser en andere AUMA SOFTWARE bieden de mogelijkheid om gegevens over internet te verzenden. Daarom is deze machtiging niet nodig om gegevens via internet te kunnen verzenden.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE
  Toegang tot de webgebaseerde AUMA-diensten en inhoud van de AUMA SOFTWARE.
 • Machtigingsgroep Trilfunctie
  Korte omschrijving
  Beheer van de tril-instellingen
  Functie
  Stelt de AUMA SOFTWARE in staat om de trilfunctie te sturen.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE
  Na succesvol scannen van een DataMatrix-code wordt de trilfunctie kort geactiveerd.
 • Machtigingsgroep Systeemtools
  Korte omschrijving
  Globale systeeminstellingen wijzigen
  Functie
  Stelt de AUMA SOFTWARE in staat om de systeeminstellingen te wijzigen. Schadelijke software kan in dit geval de systeemconfiguratie beschadigen.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE
  Lezen van de systeeminstellingen, benodigd voor de juiste werking van de AUMA SOFTWARE (bijv. Bepalen van de beschikbaarheid van diensten zoals bijv. GPS).
  Machtigingsgroep Bluetooth
  Korte omschrijving
  Gegevensuitwisseling
  Functie Via de Bluetooth-interface kan de AUMA SOFTWARE verbinding maken met de AUMA-aandrijving en gegevens uitwisselen.
  Gebruik in de AUMA SOFTWARE
  Zoeken van aandrijvingen en gegevensuitwisseling.

7. Veiligheid

AUMA past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe binnen de AUMA SOFTWARE om de door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door niet-gemachtigde personen. Alle gegevens worden versleuteld uitgewisseld tussen de AUMA SOFTWARE en AUMA webdiensten. Bij opdrachtspecifieke gegevens worden uitsluitend die gegevens overgebracht die de gebruiker mag inzien. We controleren de toegangsrechten aan de hand van het gebruikersprofiel en de in ons systeem opgeslagen stamgegevens. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd aan de hand van de technologische ontwikkeling.

Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens. De verplichting tot geheimhouding van de gegevens blijft ook bestaan na beëindiging van het dienstverband van de medewerkers.

8. Links naar andere websites

AUMA SOFTWARE bevat onder meer links naar de AUMA-website en naar door AUMA onderhouden inhoud op externe platforms. Links naar externe websites worden voor de eerste koppeling door ons gecontroleerd. AUMA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe inhoud, omdat deze niet binnen de invloedssfeer van AUMA ligt. De aanbieder van informatie die via deze externe links kan worden geopend, is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de informatie. Op het tijdstip van koppeling was voor AUMA geen rechtsschending zichtbaar. AUMA zal eventuele tegen het recht indruisende inhoud na kennisneming hiervan direct van de AUMA-websites verwijderen. AUMA aanvaardt daarvoor de aansprakelijkheid pas vanaf het tijdstip waarop AUMA van de inhoud op de hoogte is gebracht.

9. Rechten van de gebruiker

Op verzoek delen we u direct en conform het geldende recht mee of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Als u dat wenst, kan informatie hierover ook elektronisch plaatsvinden.

Op verzoek van de gebruiker kan inhoud worden gewijzigd of verwijderd. Mocht verwijderen niet mogelijk zijn als gevolg van wettelijke verplichtingen om records te behouden, zal uw gegevensrecord worden geblokkeerd totdat de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Verder gebruik van de gegevens wordt hierdoor uitgesloten. 

 

Hebt u nog vragen?

Neem bij verdere vragen contact op met onze verantwoordelijke personen voor de privacybescherming op het volgende adres:

 

Oliver Baumann

Verantwoordelijke persoon voor privacybescherming

 

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Fabriek Müllheim

 

Postbus 1362

79379 Müllheim

Telefoon: +49 7631 809-1391

Fax: +49 7631 809-1294

E-mail: Oliver.Baumann@auma.com