Privacyverklaring voor sollicitanten

Inleiding

Het verheugt ons dat u interesse in ons hebt en dat u op een vacature in ons bedrijf reageert of hebt gereageerd. U ontvangt de volgende informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in samenhang met uw sollicitatie.

 

Verantwoordelijke vestiging en coördinator gegevensbescherming

Verantwoordelijke vestiging:

AUMA Riester GmbH & Co.KG, Aumastr. 1, 79379 Müllheim

Tel.: +49 7631 809 1250

E-mail: info@auma.com

 

Coördinator gegevensbescherming:

E-mail: dsb@auma.com

Verwerkingskader

Gegevenscategorieën

Wij verwerken gegevens, die u ons in samenhang met uw sollicitatie hebt toegestuurd, om uw geschiktheid voor de vacature (of eventuele andere vacatures in ons bedrijf) te beoordelen en de sollicitatieprocedure uit te voeren.

 

Doeleinden en wettelijke basis van de verwerkte gegevens

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de wet persoonsgegevens nieuwe versie (Duitse BDSG-neu) en overige relevante wetten.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in deze sollicitatieprocedure is primair art. 6 par. 1 lit. b) AVG i.c.m. § 26 BDSG-neu (AVG-nieuw). Volgens deze wettelijke basis is de verwerking van gegevens toegestaan, die in combinatie met de beslissing over het begronden van een arbeidsverhouding nodig zijn.

Mochten de gegevens na afloop van de sollicitatieprocedure evt. voor een vervolging nodig zijn, kunnen gegevens op basis van de voorwaarden uit art. 6 AVG, in het bijzonder voor de waarneming van het wettelijk belang conform art. 6 par. 1 lit. f) AVG verwerkt worden. Onze interesse bestaat dan in het geldend maken of verdedigen van aanspraken.

Als wij uw persoonlijke gegevens voor een hiervoor niet vermeld doeleinde willen verwerken, zullen we u daarover in kennis stellen.

 

Ontvangers van de gegevens binnen de EU

Binnen ons bedrijf ontvangen alleen de personen en afdelingen (bijv. vakafdeling, directie, personeelsafdeling) uw persoonlijke gegevens die deze gegevens nodig hebben voor de sollicitatieprocedure.

 

Uw gegevens worden na ontvangst van uw sollicitatie door de personeelsafdeling bekeken. Geschikte sollicitaties worden vervolgens intern naar de betreffende afdeling waar de vacature openstaat, doorgestuurd. Vervolgens wordt over de verdere procedure afgestemd. Binnen het bedrijf hebben in principe alleen personen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben voor een juist verloop van onze sollicitatieprocedure.

 

Opslagtermijn

Gegevens van sollicitanten worden voor de duur van de betreffende sollicitatieprocedure bewaard, over het algemeen maximaal zes maanden.

Voor het geval dat u met een langere opslag van uw persoonlijke gegevens hebt ingestemd, zullen wij uw gegevens in onze sollicitantenpool opnemen.

Mocht u in het kader van de sollicitatieprocedure een toezegging voor een vacature hebben gekregen, dan worden de gegevens vanuit het sollicitatiegegevenssysteem naar ons personeelsinformatiesysteem doorgestuurd.

 

Uw rechten als „Betrokken persoon“

U kunt onder het hiervoor vermelde adres informatie opvragen over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen. Bovendien kunt u onder bepaalde voorwaarden om de correctie of verwijdering van uw gegeven vragen. U kunt verder het recht hebben op beperking van de verwerking van uw gegevens evenals het recht op uitgifte van de door u beschikbaar gestelde gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Verder hebt u bezwaarrecht tegen de verwerking in het kader van de wettelijke voorschriften. Hetzelfde geldt voor het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

U hebt bovendien de mogelijkheid u met een klacht aan de hiervoor vermelde coördinator gegevensbescherming of aan een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming te wenden.