Az AUMA Riester GmbH & Co. KG adatvédelmi nyilatkozata

Örömmel vettük érdeklődését az AUMA Riester GmbH & Co. KG.-val való együttműködése iránt. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk szolgáltatásaink keretében, milyen célokra használjuk ezeket az adatokat és hogyan használjuk fel azokat szolgáltatásaink optimalizálására.

1. Felelős szervezet

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1, 79379 Müllheim, Deutschland

2. Milyen személyes adatokat gyűjt rólam az AUMA?

Az AUMA elkötelezett az adattakarékosság elve iránt. Csak akkor gyűjtjük és tároljuk személyes adatait, ha Ön azokat az AUMA szolgáltatásaihoz való regisztráció keretében, vagy dokumentumok, mint pályázatok, megkeresések vagy egyéb levelezés útján részünkre ténylegesen és önkéntesen megadja.

A weboldalainkon tett látogatással kapcsolatban felmerülő összes személyes adatot a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, kizárólag a kért szolgáltatások és kérései feldolgozása céljából gyűjtjük, dolgozzuk és használjuk fel.

3. Mely célra használja fel az AUMA a személyes adataimat?

Az AUMA alapvetően csak abból a célból kezeli az Ön adatait, amelyre azokat részünkre küldték vagy amelyre azokat gyűjtöttük.

Az adatokat ettől eltérő célból csak akkor kezeljük és használjuk fel, ha Ön az ilyen használathoz kifejezetten hozzájárult.

4. Milyen jogalapja van az adatkezelésnek?

A személyes adatok kezelésének jogalapját alapvetően – amennyiben nem kell külön jogszabályt alkalmazni – az EU általános adatvédelmi rendeletének 6. cikke képezi. Erre vonatkozóan különösen a következőkben felsorolt lehetőségeket kell figyelembe venni:

  • Hozzájárulás
  • Szerződése teljesítése céljából történő adatkezelés
  • Adatkezelés az érdekek mérlegelése alapján
  • Jogi kötelezettség teljesítése céljából történő adatkezelés

 

Amennyiben az adatainak kezelését az Ön hozzájárulása alapján végzik, jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Amennyiben az adatainak kezelését az érdekek mérlegelése alapján végzik, Ön jogosult arra, hogy adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon.

5. Mennyi ideig tárolják az adataimat?

Az AUMA csak addig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig az a konkrét adatkezelési cél szempontjából szükséges.

Amennyiben a megőrzés idejét törvény határozza meg, akkor az adattárolás a megőrzési kötelezettség időtartamáig tart. Ezen időtartam leteltét követően megvizsgáljuk, hogy szükséges-e a további adatkezelés. Amennyiben az adatkezelés folytatása nem szükséges, adatait töröljük.

6. Mely címzettek részére adják át az adataimat?

Az AUMA az Ön személyes adatait beleegyezése nélkül nem osztja meg harmadik féllel, amennyiben arra egyedi esetben törvényi előírás nem kötelez. Amennyiben az AUMA megbízásából személyes adatokat dolgoztatunk fel harmadik féllel, például külső tárolási megoldások vagy felhőszolgáltatások szolgáltatóival, gondoskodunk róla, hogy az ilyen megbízásos adatfeldolgozás a hatályos nemzeti jogszabályok és az európai szintű rendeletek előírásainak megfelelően történjen. A megbízásos adatfeldolgozókat gondosan választjuk ki, továbbá ellenőrizzük és dokumentáljuk a megbízott által hozott műszaki és szervezési intézkedések betartását.

 

Személyes adatok EU-n, ill. EGT-n kívüli országokban (ún. harmadik országok) székhellyel rendelkező AUMA vállalatoknak történő továbbítása esetén szerződéses megállapodások révén biztosítjuk a megfelelő adatvédelmi szintet.

7. Adatvédelem és adatbiztonság

Az AUMA műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Ön általunk kezelt adatait manipuláció, elvesztés, megsemmisítés és jogosulatlan személyek hozzáférése ellen megvédje. Az összes adat átvitele kódolt formában történik. Kizárólag a megbízásokkal összefüggő adatok kerülnek továbbításra, amelyekbe a felhasználónak betekintési jogosultsága van. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

 

Munkavállalóink kötelesek bizalmasan kezelni a rendelkezésre bocsátott adatokat és kötelesek eleget tenni a titoktartásnak. Az adattitok megőrzésének kötelezettsége az AUMÁVAL folytatott tevékenység befejezése után is fennáll.

8. Eszközök

8.1 YouTube

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube oldalt beépülő modul formájában használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

 

Ha Ön valamelyik beépülő YouTube-modult használó oldalunkra látogat, akkor kapcsolatot létesít a YouTube szervereivel. Ilyenkor a YouTube információt kap arról, hogy Ön melyik oldalunkat látogatta.

 

Amennyiben Ön YouTube-fiókjába be van jelentkezve, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészési szokásait az Ön profiljához hozzárendelje. Ezt Ön úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik YouTube-fiókjából.

 

A YouTube használata az online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében történik. Ez az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül.

 

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban Ön további információkat talál a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

8.2 Google Maps

A jelen weboldal a Google Maps térképszolgáltatását alkalmazáson (API) keresztül használja. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

A Google Maps funkcióinak használatához tárolnunk kell az Ön IP-címét. A Google ezeket az információkat rendszerint az egyik egyesült államokbeli szerverére küldi el, és ott tárolja azokat. A jelen oldal szolgáltatója nincs befolyással az erre vonatkozó adatátvitelre.

 

A Google Maps használata az online ajánlataink vonzó bemutatása és az általunk a weboldalon megjelölt helyek könnyebb fellelhetősége érdekében történik. Ez az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül.

 

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban Ön további információkat talál a Google adatvédelmi nyilatkozatában: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Webelemző eszközök

9.1 Google Analytics

Ez a weboldal a Google Inc. („Google“) Google Analytics nevű webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket”, azaz olyan, az Ön számítógépén elmentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy hogyan használja a honlapot. Azok az információk, amelyeket a süti a weboldal Ön általi használatról hozott létre, általában a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítódnak és ott tárolódnak. A weboldal IP-anonimizálásának aktiválása esetén a Google azonban az Európai Unió tagállamain , ill. az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó megállapodás más szerződéses államain belül előbb lerövidíti az Ön IP-címét. A Google csak kivételes esetekben küldi át a teljes IP-címet az egyik egyesült államokbeli szerverére, és végzi el ott a lerövidítést. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy kiértékelje a weboldal használatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon végzett tevékenységekről, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics szolgáltatás használata keretében az Ön böngészője által megadott IP-címet nem kapcsolják össze más Google adatokkal. Böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik mentését; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Ezen túlmenően megakadályozhatja a süti által létrehozott és a weboldal használatára vonatkozó adatok (az Ön IP-címét is beleértve) Google részére történő rögzítését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását oly módon, hogy letölti és telepíti a tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozáson elérhető, böngészőhöz való beépülő modult.

 

A használati feltételekre és az adatvédelemre vonatkozó közelebbi információk a www.google.com/analytics/terms/de.html ill. a www.google.de/intl/de/policies/. címen találhatók. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics az „anonymizeIp“ kóddal lett bővítve az IP-címek anonimizált rögzítésének (ún. IP-maszkolás) biztosítása érdekében.

10. Az adatkezelésről való tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez és korlátozásához való jog.

Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni az általunk tárolt személyes adataival, azok forrásával és címzettjeivel és az adatkezelési tevékenységek céljával kapcsolatban, valamint joga van ahhoz, hogy kérelmezze ezen adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. Ezzel és a személyes adatokkal kapcsolatos kérdésekkel Ön bármikor megkereshet minket az impresszum alatt megjelölt címen.

11. Adatvédelmi tisztviselő

Vállalatunk számára adatvédelmi tisztviselőt jelöltünk ki. Amennyiben további kérdése lenne, azt a következő címen teheti fel:

 

Telefon: +49 7631 809 1161

E-mail: dsb@auma.com

12. Panasztételi jog

Az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban joga van panaszt tenni az adatvédelem vonatkozásában valamely felügyeleti hatóságnál.