Prohlášení o ochraně osobních údajů pro uchazeče

Úvod

Jsme rádi, že jsme vzbudili váš zájem a že se ucházíte nebo jste se ucházeli o pozici v naší společnosti. Rádi bychom vám níže poskytli informace o zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s vaším zájmem o danou pozici.

 

Odpovědná osoba a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odpovědné místo:

AUMA Riester GmbH & Co.KG, Aumastr. 1, 79379 Müllheim

Tel.: +49 7631 809 1250

E-mail: info@auma.com

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

E-mail: dsb@auma.com

Rámec pro zpracování

Kategorie údajů

Zpracováváme údaje, které jste nám zaslali v souvislosti s vaší žádostí o pozici, abychom mohli přezkoumat vaši vhodnost pro nabízenou pozici (nebo popř. jiné dostupné pozice v naší společnosti) a zahájit výběrové řízení.

 

Účely a právní základy zpracovávaných údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme se zohledněním ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), nového spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG-Neu) a dalších podstatných zákonů.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení je v první řadě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s § 26 nového spolkového zákona o ochraně osobních údajů. Podle těch je povoleno zpracovávání údajů, které jsou vyžadovány v souvislosti s rozhodnutím o přijetí do zaměstnaneckého poměru.

Pokud by údaje byly vyžadovány po ukončení výběrového řízení příp. pro vymáhání práva, může být zpracování osobních údajů provedeno na základě ustanovení čl. 6 GDPR, zejména pro ochranu oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším zájmem poté je uplatnit nebo odmítnout příslušné nároky.

V případě, že bychom chtěli zpracovávat vaše osobní údaje za jiným účelem, který zde není uvedený, nejprve vás o této skutečnosti informujeme.

 

Příjemci dat v rámci zemí EU

V naší společnosti budou sděleny vaše osobní údaje pouze těm osobám a místům (např. specializovaná oddělení, jednatelé, personální oddělení), která je potřebují pro proces výběrového řízení.

 

Vaše osobní údaje bude mít k dispozici po přijetí vaší žádosti personální oddělení. Složky vhodných kandidátů budou poté interně předány osobám odpovědným za příslušně vypsané pozice. Následně bude dojednán další postup. Ve společnosti mají přístup k vašim osobním údajům zásadně pouze ty osoby, které údaje potřebují pro řádné zpracování výběrového řízení.

 

Archivační lhůty

Údaje uchazeček a uchazečů jsou uchovávány po dobu trvání příslušného výběrového řízení, zpravidla maximálně šest měsíců.

Pro případ, že jste poskytli souhlas s dalším uložením svých osobních údajů, převezmeme vaše údaje do naší databáze uchazečů.

Pokud byste se v rámci výběrového řízení dozvěděli o svém přijetí na danou pozici, převedeme vaše údaje ze systému osobních údajů uchazečů do našeho personálního informačního systému.

 

Vaše práva jako „dotyčné osoby“

Na níže uvedené adrese si můžete vyžádat informace o osobních údajích uložených o vaší osobě. Kromě toho můžete za určitých předpokladů požádat o změnu nebo smazání svých osobních údajů. Dále můžete využít svého práva na omezení zpracovávání svých osobních údajů a také práva na vydání vámi poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu.

Také můžete využít svého práva na podání námitky proti zpracovávání v rámci zákonných předpisů. Totéž platí pro právo na předávání osobních údajů.

Dále můžete využít možnosti obrátit se se stížností na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na úřad pro ochranu osobních údajů.