Prohlášení o ochraně údajů

V rámci tohoto dokumentu jsou produkty AUMA s následujícími názvy

 • „AUMA CDT“
 • „AUMA Support App iOS“
 • „AUMA Support App Android“
 • „AUMA Assistant App Android“

uvedeny souhrnně pod pojmem „AUMA SOFTWARE“.

V tomto prohlášení o ochraně údajů Vás informujeme o tom, která data jsou shromažďována při používání našeho SOFTWARU AUMA a uplatňování nabízených služeb, za jakými účely tato data používáme a jak je využíváme pro optimalizaci služeb pro Vás.

1. Zodpovědné místo

AUMA Riester GmbH & Co. KG
Aumastr. 1, 79379 Müllheim, Deutschland

dále pouze „AUMA“ nebo také „my“.

2. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí jednotlivé informace o osobních a majetkových poměrech, které jsou Vám jako fyzické osobě a uživateli AUMA SOFTWARE přiřazeny nebo mohou být přiřazeny. Do těch spadá například Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo a Vaše e-mailová adresa. Užitečné informace: AUMA chrání data právnických osob stejnou měrou jako osobní údaje.

3. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

AUMA se zavazuje k uplatňování zásady úspornosti dat. Osobní údaje jsou shromažďovány a ukládány pouze tehdy, pokud nám je sami sdělíte, např. v rámci registrace, ankety nebo realizace smlouvy. V rámci registrace upravíme Vaše data podle kmenových dat, která jsou uložena u nás. To se týká údajů o společnosti a dat zakázek, tj. zaznamenané zakázky zákazníka, zejména typ servopohonu a sériové číslo. Kromě toho shromažďujeme data o poloze pro stanovení polohy (lokalizace), viz specifikace níže.

4. Používání a předávání osobních údajů a omezení účelu

AUMA používá Vaše osobní údaje za účely technické administrace, pro zákaznickou podporu a administraci zákazníků, vždy pouze v příslušně požadovaném rozsahu, dle podrobné specifikace níže v kapitole „Oprávnění softwaru AUMA“ Tyto údaje zpracováváme a používáme my a naše partnerské společnosti skupiny AUMA po celém světe výhradně za účelem poskytování Vámi požadovaných služeb.

V případě zpracování osobních údajů jménem společnosti AUMA třetími subjekty, resp. poskytovateli externích paměťových úložišť nebo cloudových služeb zajišťujeme, aby takové smluvní zpracování dat probíhalo v souladu s ochranou dat podle § 11 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Smluvní zpracovatele dat pečlivě vybíráme a kontrolujeme a dokumentujeme dodržování technických a organizačních opatření přijatých poskytovatelem. Při přenosu osobních údajů do společnosti AUMA se sídlem ve státech mimo EU, resp. EHS (tzv. třetí země) zajišťujeme přiměřenou úroveň ochrany dat na základě smluvních dohod o tzv. standardních smluvních článcích.

Zpracovávání a používání těchto údajů za jinými účely (např. zasílání dodatečných informací o naší společnosti a našich produktech nebo důležitých technických pokynů, například přímým kontaktováním Vaší osoby) se provádí pouze v případě, pokud s takovým používáním vyjádříte výslovný souhlas.

Pro dokumentaci Vaší registrace podle zásad ochrany dat používáme takzvaný systém „Double-Opt-In“. To znamená, že Vám po Vaší první registraci zašleme potvrzovací e-mail s Vašimi přihlašovacími údaji. Pomocí těchto přihlašovacích údajů musíte následně přistupovat na naše webové stránky. Vaše registrace bude aktivní teprve poté, co se tímto způsobem přihlásíte Vaším uživatelským jménem a heslem. Takto zajistíte, že přihlášení proběhne s Vaším výslovným souhlasem.

5. Shromažďování a zpracovávání informací o servopohonu

AUMA SOFTWARE načítá na přání uživatele přístrojové informace z podporovaného servopohonu AUMA. K těm patří tzv. informace o servopohonu jako např. parametry, doba chodu, otáčky nebo také použitá verze firmwaru. Zobrazením stavových informací lze ověřit stav servopohonů. Informace o servopohonu nejsou osobní údaje, protože neumožňují žádné tvrzení o osobních ani majetkových poměrech ani je nelze přiřadit žádné fyzické osobě. Informace o servopohonu jsou uloženy v přístroji. Jsou shromažďovány, ukládány a zpracovávány pouze na přání pomocí AUMA SOFTWARE. Za tímto účelem musí uživatel navázat spojení s přístrojem pomocí Bluetooth. Pomocí AUMA SOFTWARE může provádět vyhodnocení přístrojových dat, ovládat servopohon, měnit parametry a zapisovat je zpět na servopohon. Pokud nelze určitý problém vyřešit na místě, lze pomocí AUMA SOFTWARE načíst podrobnější informace o servopohonu, které jsou v běžném případě postoupeny k analýze a řešení problémů technické podpoře AUMA (podpora 2. stupně). AUMA použije tyto informace o servopohonu navíc pro všeobecné soustavné zdokonalování Vašich produktů.

Vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami použití udělujete společnosti AUMA jednoduché, časově a prostorově neomezené, přenositelné a dále licencovatelné právo na ukládání, používání, zpracování a sdílení informací o servopohonu za tímto účelem se třetími subjekty za účelem podpory 2. stupně a dále také za účely všeobecného vývoje produktů a jejich zdokonalování.

6. Oprávnění AUMA SOFTWARE

Před stažením AUMA SOFTWARE z obchodu Google Play musíte poskytnout AUMA SOFTWARE přístup k určitým funkcím nebo datům – takzvaným skupinám oprávnění – na Vašem přístroji. Oprávnění jsou rozdělena do skupin oprávnění a označena symboly. V Google Play uvidíte, ke kterým typům dat resp. funkcím může AUMA SOFTWARE přistupovat. Jakmile AUMA SOFTWARE povolíte přístup ke skupině oprávnění, může AUMA SOFTWARE používat každé jednotlivé oprávnění, které je součástí této skupiny. Aktualizaci oprávnění nemusíte povolovat manuálně v konkrétních jednotlivých případech, pokud patří do jedné skupiny oprávnění, kterou jste již schválili.

AUMA SOFTWARE používá následující oprávnění výhradně za následujícími účely, dle níže uvedené specifikace. Nainstalováním a používáním AUMA SOFTWARE udělujete Váš souhlas s tímto používáním.

Přehled vybraných funkcí a skupin oprávnění

 • Skupina oprávnění Hovory
  Krátké označení
  Status telefonu a ID
  Funkce
  Umožňuje AUMA SOFTWARE přistupovat k telefonickým funkcím přístroje. Oprávnění
  umožňuje AUMA SOFTWARE zaznamenávat a zjišťovat telefonní čísla a ID přístroje, zda právě probíhá hovor, a přečtení telefonního čísla dalších volajících .
  Použití v AUMA SOFTWARE
  Umožňuje hovor po telefonu při kliknutí na telefonní číslo v údaji o provozovateli.
 • Skupina oprávnění Fotoaparát
  Krátké označení
  Pořizování fotografií a videí
  Funkce
  Umožňuje AUMA SOFTWARE kdykoli pořizovat fotografie a videa pomocí fotoaparátu.
  Použití v AUMA SOFTWARE
  Umožňuje skenování DataMatrix kódů na typových štítcích
 • Skupina oprávnění Poloha
  Krátké označení
  Přibližná poloha (síťová)
  Funkce
  Umožňuje AUMA SOFTWARE stanovení Vaší přibližné polohy. Údaj o poloze pochází z lokalizačních služeb, polohy síťových zdrojů jako např. vysílačů nebo Wi-Fi. Tyto lokalizační služby musí být na Vašem přístroji k dispozici a musí být aktivované, aby je AUMA SOFTWARE mohl používat. AUMA SOFTWARE může stanovit Vaši přibližnou polohu na základě těchto dat.
  Použití v AUMA SOFTWARE
  Pro stanovení momentální geografické polohy po úspěšném oskenování DataMatrix kódu.
  Slouží pro stanovení polohy přístroje AUMA servopohonu.
 • Skupina oprávnění Poloha
  Krátké označení
  Přesná poloha (GPS a síťová)
  Funkce
  Umožňuje AUMA SOFTWARE stanovení Vaší přesné polohy na základě GPS dat (Global Positioning System) nebo pomocí polohy síťových zdrojů jako např. vysílače nebo Wi-Fi. Tyto lokalizační služby musí být na Vašem přístroji k dispozici a musí být aktivované, aby je AUMA SOFTWARE mohl používat.
  AUMA SOFTWARE lokalizuje Vaši polohu na základě těchto dat a spotřebuje případně zbývající energii baterie.
  Použití v AUMA SOFTWARE
  Pro stanovení momentální geografické polohy po úspěšném oskenování DataMatrix kódu.
  Slouží pro stanovení polohy AUMA servopohonu.
 • Skupina oprávnění Paměť
  Krátké označení
  Úprava nebo smazání obsahu SD karet
  Funkce
  Umožňuje AUMA SOFTWARE zápis na SD kartu.
  Použití v AUMA SOFTWARE
  Přístup k paměti zařízení (zápis a čtení souborů a adresářů): Pro ukládání a načítání souborů (dokumenty, seznamy sériových čísel, atd.)
 • Skupina oprávnění Paměť
  Krátké označení
  Přístup ke čtení obsahu SD karet
  Funkce
  Umožňuje AUMA SOFTWARE čtení obsahu SD karty.
  Použití v AUMA SOFTWARE
  Přístup k paměťovému zařízení (zápis a čtení souborů a adresářů): Pro ukládání a načítání souborů (dokumenty, seznamy sériových čísel, atd.)
 • Skupina oprávnění Síťová komunikace
  Krátké označení
  Zobrazení stavu sítě
  Funkce Umožňuje AUMA SOFTWARE zobrazení stavu všech sítí.
  Použití v AUMA SOFTWARE Výběr použitého síťového připojení pro přístup k internetu.
 • Skupina oprávnění Síťová komunikace
  Krátké označení
  Zobrazení statusu Wi-Fi
  Funkce
  Umožňuje AUMA SOFTWARE zobrazení informací o statusu Wi-Fi.
  Použití v AUMA SOFTWARE
  Výběr použitého síťového připojení pro přístup k internetu.
 • Skupina oprávnění Síťová komunikace
  Kompletní přístup k internetu
  Funkce
  Umožňuje AUMA SOFTWARE vytvoření síťových soketů a použití uživatelsky definovaných síťových protokolů. Prohlížeč a další AUMA SOFTWARE nabízí možnost zasílání dat přes internet. Proto není toto oprávnění vyžadováno pro zasílání dat po internetu.
  Použití v AUMA SOFTWARE
  Přístup na webové služby AUMA a obsah AUMA SOFTWARE.
 • Skupina oprávnění Vibrační funkce
  Krátké označení
  Administrace nastavení vibrací
  Funkce
  Umožňuje AUMA SOFTWARE ovládání vibrační funkce.
  Použití v AUMA SOFTWARE
  Po úspěšném oskenování DataMatrix kódu bude nakrátko aktivována vibrační funkce.
 • Skupina oprávnění Systémové nástroje
  Krátké označení
  Změnit globální nastavení systému
  Funkce
  Umožňuje AUMA SOFTWARE změnit nastavení systému. Škodlivý software může v tomto případě poškodit konfiguraci systému.
  Použití v AUMA SOFTWARE
  Načítání nastavení systému; je vyžadováno pro správný způsob fungování AUMA SOFTWARE (např. zjišťování dostupnosti služeb jako např. GPS).
  Skupina oprávnění Bluetooth
  Krátké označení
  Výměna dat
  Funkce Přes rozhraní Bluetooth je AUMA SOFTWARE umožněno navázání spojení se servopohonem AUMA a provádění výměny dat.
  Použití v AUMA SOFTWARE
  Vyhledávání servopohonů a výměna dat.

7. Bezpečnost

AUMA využívá technických a organizačních bezpečnostních opatření v AUMA SOFTWARE pro zajištění ochrany Vašich a Vámi spravovaných dat proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Veškerá data mezi AUMA SOFTWARE a webovými službami AUMA jsou přenášena v šifrované podobě. V případě dat zakázek jsou přenášena výhradně ona data, pro jichž prohlížení má uživatel oprávnění. Kontrolu oprávnění k přístupu provádíme na základě profilu uživatele a kmenových dat uložených v našem systému. Naše bezpečnostní opatření jsou soustavně zdokonalována podle technologického vývoje.

Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností zachování datového tajemství. Povinnost zachování datového tajemství platí i po skončení činnosti zaměstnance.

8. Odkazy na jiné webové stránky

AUMA SOFTWARE obsahuje mimo jiné odkazy na webovou stránku AUMA nebo obsah administrovaný společností AUMA na externích platformách. Odkazy na externí webové stránky prověřujeme před prvním vytvořením odkazu. AUMA nepřebírá za takový externí obsah záruku, protože se tento obsah nenachází v kompetenci společnosti AUMA. Poskytovatel informací, které lze prohlížet přes tyto odkazy, je zodpovědný za obsah a správnost těchto informací. V okamžik vytváření odkazu nebylo společnosti AUMA známo žádné porušení práv. AUMA odstraní z webových stránek AUMA příslušný protiprávní obsah neprodleně po přijetí informace o takové skutečnosti. AUMA přebírá záruku teprve od okamžiku, od kterého se AUMA o protiprávnosti dozví.

9. Práva uživatele

Na přání Vám neprodleně a bezúplatně podle platného zákona sdělíme, zda a která osobní data o nás jsou u Vás uložena. Pokud si to budete přát, budete informováni také elektronickou cestou.

Při kvalifikovaném požadavku uživatele mohou být údaje změněny nebo smazány. Pokud by smazání nebylo vzhledem k zákonné povinnosti archivace dat možné, budou Vaše údaje zablokovány do té doby, dokud neuplyne statutární retenční období. Další použití dat je proto vyloučeno. 

 

Chcete se ještě na něco zeptat?

U podrobnějších dotazů prosím kontaktujte naši osobu zodpovědnou za ochranu dat na následující adrese:

 

Oliver Baumann

Osoba zodpovědná za ochranu dat

 

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Závod Müllheim

 

Postfach 1362

79379 Müllheim

Telefon: +49 7631 809-1391

Fax: +49 7631 809-1294

E-mail: Oliver.Baumann@auma.com